Τρίτη 11 Ιουλίου 2023

κοινωνικὸς ἀγώνας καὶ ψευδαισθήσεις

 


 Τὶ εἶναι οἱ πόλεμοι ἐν γένει; Διαμοιρασμὸς περιουσιῶν. Ἡ ἀνθρωπότητα βέβαια δὲν θὰ βρεῖ τὴ λύση τῶν προβλημάτων της ἐπιδιώκοντας τὴ «δίκαιη» διανομὴ τῶν περιουσιῶν καὶ τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Ἀποδέχομαι ὅμως ὅλους ὅσοι ἀγωνίζονται τίμια γιὰ τὴ δικαιοσύνη στὰ ὅρια τῆς ἀντίληψης τοῦ κόσμου αὐτοῦ, γιατὶ τοὺς θεωρῶ καὶ αὐτοὺς ὑπῆρέτες τῆς Θείας Πρόνοιας. […]

Τὸ Εὐαγγέλιο βεβαίως ἀρχίζει μὲ τὸ κήρυγμα τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, ποὺ ἐκφράζεται μὲ τὰ λόγια τῆς προφητείας τοῦ Ἡσαΐα (40, 4-5) […]. Καὶ ἡ Ἄνωθεν κλήση αὐτὴ μπορεῖ νὰ κατανοηθεῖ ὡς θεσμὸς ἰσότητας καὶ ἀδελφοσύνης, ἔξω ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἡ προσευχὴ «Πάτερ ἡμῶν» ἀκούγεται ἐλλιπής, καὶ εἶναι ἀδύνατον ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ νὰ φανερωθεῖ στὸ ἐπίπεδο τῆς γῆς. Ὡς ἐκ τούτου, ἐκεῖνοι ποὺ θυσιάζουν τὸν ἑαυτό τους στὸν ἀγώνα αὐτὸν γιὰ τὴ δικαιοσύνη τῆς ἀδελφοσύνης πάνω στὴ γῆ εἶναι ἄξιοι τοῦ μισθοῦ τους στοὺς αἰῶνες, ἀλλὰ δυστυχῶς πολὺ σπάνια ἐννοοῦν ὅτι οἱ δρόμοι ποὺ αὐτοὶ ἐπιλέγουν στὴ δεδομένη κατάσταση τῶν ἀνθρώπων ἀναπόφευκτα θὰ ὁδηγήσουν μόνο στὴν ἀντικατάσταση τῆς μιᾶς βίας ἀπὸ τὴν ἄλλη.

 

ἁγ. Σωφρονίου τοῦ Ἀθωνίτου, Πνευματικὰ Κεφάλαια

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου