Κυριακή 6 Ιουνίου 2021

κράτος καὶ χριστιανοὶ ἀναρχικοὶ

 


    […] Γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς αναρχικούς, ὁ Ἰησοῦς καλεῖ τοὺς μαθητές του νὰ ὑψωθοῦν πάνω ἀπὸ τὸ lex talionis (Σ.τ.Μ. νόμος τῆς ἀνταπόδοσης τῶν ἴσων)  καὶ τὸν ἀντίστοιχο κύκλο βίας καὶ ἀντὶ αὐτοῦ νὰ υἱοθετήσουν μιὰ ἀντι-διαισθητικὴ καὶ ἀπροσδόκητη μέθοδο γιὰ νὰ ξεπεράσουν τὴ βία.   ἀνταπόκριση μὲ  ἀγάπη καὶ  συγχώρεση ὅταν κάποιος δὲν τὸ ἀναμένει συμβάλλει στὴ διακοπὴ τοῦ κύκλου τῆς βίας. Ἐπειδὴ τὸ σύγχρονο κράτος βασίζεται στὴ βία καὶ ὑποτίθεται ὅτι κατέχει τὸ νόμιμο μονοπώλιο τῆς χρήσης βίας καὶ ἐπειδὴ ἐπίσης διαχειρίζεται μὲ ἀκρίβεια τὴ λογικὴ τῶν ἀντιποίνων ποὺ ὁ Ἰησοῦς κάλεσε τοὺς ὀπαδούς του νὰ ξεπεράσουν, οἱ Χριστιανοὶ ἀναρχικοὶ θεωροῦν ὅτι ἡ ἠθικὴ διδασκαλία ποὺ περιγράφεται σὲ αὐτὸ τὸ ἐδάφιο ὑποδηλώνει λογικὰ ἀπόρριψη τοῦ κράτους. Μὲ κάποιο τρόπο, ἑπομένως, λόγῳ τῆς  ἔντονα εἰρηνικῆς ἀνάγνωσης τῆς Ἐπὶ τοῦ Ὄρους Ὁμιλίας πολλοὶ ἀναρχικοὶ ἀπορρίπτουν τὸ κράτος. Ὑπάρχουν ὅμως καὶ ἄλλα ἐδάφια μεγάλου ἐνδιαφέροντος γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς ἀναρχικούς. […]

    Ὅσον ἀφορᾶ τὶς Γραφές, ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ περιεχομένου τῆς Ἐπὶ τοῦ Ὄρους Ὁμιλίας ἐπαναλαμβάνεται σὲ πολλὰ ἐδάφια στὰ ὁποῖα ὁ Ἰησοῦς, ὁ Ἰάκωβος, ὁ Πέτρος ἢ ὁ Παῦλος μιλοῦν γιὰ συγχώρεση, προτρέπουν στὸ νὰ μὴν κρίνει ὁ ἕνας τὸν ἄλλο καὶ στὸ νὰ ὑπηρετοῦμε τοὺς ἄλλους – τὸ κράτος δὲν τὸ κάνει (ἢ καλύτερα ἐμεῖς εἴμαστε αὐτοὶ ποὺ δὲν τὸ κάνουμε μέσῳ αὐτοῦ) καὶ ἐὰν τὸ κάναμε τότε τὸ κράτος θὰ ἦταν οὕτως ἢ ἄλλως περιττό. […]

    Στὸ σημερινὸ πλαίσιο, οἱ Χριστιανοὶ ἀναρχικοὶ ἔχουν ὡς στόχο τὴ δημιουργικὴ ἀποκάλυψη καὶ καταγγελία τῆς βίας καὶ  συχνὰ καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες γιὰ νὰ ἀνακουφίσουν τὴν ταλαιπωρία ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴν πολιτικὴ βία. Γιὰ παράδειγμα, συμμετέχουν σὲ δράσεις «μετατροπῆς τῶν σπαθιῶν σὲ ἄροτρα», ὀργανώνουν δράσεις ὑποστήριξης καταγγελλόντων, παρέχουν τρόφιμα καὶ καταφύγια σὲ πρόσφυγες καὶ ἄλλους κατατρεγμένους, καταγγέλλουν οἰκονομικὲς καὶ οἰκολογικὲς ἀδικίες καὶ οὕτω καθεξῆς.


συνέντευξη τοῦ Ἀλέξανδρου Χριστογιαννόπουλου στὴ Φωτεινὴ Μαστρογιάννη

πηγή: https://mywritersgang.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου