Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018

Βάπτισμα - κατάβαθα τῆς συγγνώμης

[…] Μὲ τὸν Ἰησοῦ τὸ βάπτισμα τοῦ Ἰωάννη μεταβάλλει περιεχόμενο καὶ ἀνάγεται σὲ ὅ,τι δίνει στὸν ἄνθρωπο δύναμι νὰ ἀλλάξῃ μέσα του - ἀποκτᾶ ἐσχατολογικὴ σημασία. Στὴν γύμνια καὶ τὴν ἀθωότητα ποὺ φέρνει τὸ νερὸ συνειρμικὰ στὸν νοῦ, ὡριμάζει μία πνευματικότητα ῥήξεως μὲ τὶς καθιερωμένες ἀξίες καὶ ἐπανευρέσεως τῆς ἄφθαρτης πρώτης εἰκόνας τους, πνευματικότητα ἀφέσεως στὸ ὄνειρο καὶ στὴν λαχτάρα τῆς ἀληθινῆς ζωῆς. Τώρα ὑπεράνω τῆς ἠθικῆς καθαρότητος τίθεται ἡ Χάρις. Ὄχι ὡς ἐπιβράβευσι ἀρετολογικὴ ἀλλὰ ὡς δωρεὰν βοήθεια στὸν ἀδύναμο. Μὴ μᾶς διαφεύγῃ ὅτι ὅλα συμβαίνουν ἐνόσῳ ὁ Ἰησοῦς ἀνεβαίνει ἀπὸ τὸ νερό, κατὰ τὴν ἀναστάσιμη στιγμὴ τῆς Βαπτίσεως καὶ ὄχι κατὰ τὸ βύθισμα, ὅπου ὁ παλαιὸς ἄνθρωπος ἐνταφιάζεται γιὰ νὰ ἐγερθῇ νέος. Ὡς ὑπέρβασι τῶν ψευδαισθήσεων κάθε αὐταρκείας λογικῆς, ἡ ἀνάστασι ἐδῶ εἶναι καὶ ἀποκάλυψι. […]
Οὐρανός, περιστέρι, φωνή, ὁδηγοῦν μέσῳ τοῦ Ἰησοῦ τὸν συμβολισμὸ τοῦ βαπτισματικοῦ καθαρμοῦ ἐπέκεινα τῆς ἠθικῆς σὲ προοπτικὴ πνευματική, σὰν νὰ ὑπογράφουν πὼς ὅποιο καὶ νὰ εἶναι τὸ ἀνθρώπινο ἁμάρτημα, πάνω ἀπὸ τὴν νομικὴ ἐκτίμηση τίθεται ἡ συγγνώμη. Ἡ συγγνώμη ἡμερώνει καὶ εἰρηνεύει τὸν ἄνθρωπο· ἡ ἀπειλὴ τιμωρίας τὸν σκιάζει καὶ τὸν ἐξαγριώνει, τὸν φέρνει πρὸς τὸ μηδέν, ἀφοῦ ἡ ὕπαρξί του παύει νὰ ἔχῃ τὸ ὁποιοδήποτε νόημα. Ἡ συγγνώμη βρίσκεται ἐκτὸς νόμου καὶ σημαίνει ὅτι ὁ Θεὸς δὲν θέλησε ποτὲ οὔτε θέλει νὰ μᾶς τιμωρήσῃ, ἐπειδὴ ἀκριβῶς μᾶς ἀγαπᾶ. […]

Στέλιου Ῥάμφου, Τὸ μυστικὸ τοῦ Ἰησοῦ, ἐκδ. Ἁρμός, Ἀθῆναι 2006

  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου