Κυριακή 12 Μαΐου 2019

τὸ σκάνδαλο

Νίκος Κυριακόπουλος, ΣημαδούραἈναφορικὰ μὲ τοὺς δικαστὲς καὶ τοὺς στρατιῶτες, δὲν ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ σκοτώσουν κανέναν ἄνθρωπο, ἀκόμη κι ἂν τοὺς διατάξουν.
ἅγιος Ἱππόλυτος Ρώμης-Κανόνες


[…] Ἀπὸ τὸν πρῶτο αἰώνα μέχρι καὶ σήμερα, οἱ Χριστιανοὶ ἀντιστέκονται στὸν πονηρὸ καὶ ταυτόχρονα ἀρνοῦνται νὰ μετέλθουν τὰ μέσα του. Γιὰ ἑκατοντάδες χρόνια μετὰ τὴν Ἀνάσταση, ὅσοι πίστευαν στὸν Χριστὸ ἦταν ξακουστοί -ἤ, γιὰ ἄλλους, θεωροῦνταν ἀχρεῖοι-, ἐπειδὴ ἀρνοῦνταν νὰ λατρέψουν τοὺς παραδοσιακοὺς θεοὺς ἢ νὰ τιμήσουν ὡς θεότητα τὸν κυβερνήτη, καθὼς καὶ γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν στρατεύονταν οὔτε δέχονταν νὰ φονεύσουν (ὅσοι μετεστράφησαν ὄντας ἤδη στρατιῶτες). […]
Γιὰ ὅσους κυβερνοῦν, καθὼς καὶ γιὰ ἐκείνους ποὺ καμία ἐναλλακτικὴ δὲν βλέπουν ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἔνοπλη ἄμυνα καὶ τὴν ὑπεροπλία τῶν πολεμικῶν μέσων, ἡ ἄρνηση ἑνὸς ἀνθρώπου νὰ πάρει τὰ ὅπλα κατὰ τοῦ ἐχθροῦ ἦταν ἀνέκαθεν ἀξιοπρόσεκτη, ἀκόμη καὶ σκανδαλώδης. Ἀκόμη καὶ τὰ τελευταῖα ἑκατὸ χρόνια, ὑπῆρξαν ἀντιρρησίες συνείδησης πού, ἐπειδὴ ἀρνήθηκαν νὰ πολεμήσουν, φυλακίστηκαν γιὰ χρόνια καὶ βασανίστηκαν. Ὁρισμένοι, μάλιστα, ἐκτελέστηκαν κιόλας. Ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Ἐκκλησίας, χιλιάδες ἄνθρωποι προτίμησαν νὰ δώσουν τὴ ζωή τους παρὰ νὰ στρατευθοῦν, κάποιοι δὲ εἶναι ἀναγνωρισμένοι ἅγιοί της. […]

Jim Forest, Ἀγαπώντας τὸν ἐχθρό μου, ἐκδ. Πορφύρα, Ἀθήνα 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου