Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020

ἡ βία τῆς ἀληθινῆς ἐπανάστασης[…] Οἱ ἐπαναστάτες δὲν εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ πιστεύουν πὼς ἔχουν στὴν κατοχή τους τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ ἐκεῖνοι ποὺ ξέρουν πὼς ἡ ἀλήθεια εἶναι παντοῦ καὶ τὸ καθῆκον τους εἶναι νὰ τὴν ἀνακαλύψουν ὁπουδήποτε ὑπάρχει. Δέν εἶναι αὐτοὶ ποὺ γνωρίζουν μόνο ἕνα μέσο γιὰ τὴ βελτίωση τῆς ἀνθρωπότητας: τὴ βία. Εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἀπορροφοῦν μεγάλες σκέψεις, ποὺ συλλογίζονται καὶ ὀνειρεύονται. Δὲν ἐπιτίθενται σὲ κανένα γιὰ νὰ ἐπιβάλουν τὶς ἰδέες τους: εἶναι ποὺ ἀσκοῦν στοὺς ἑαυτούς τους τὴ βία τους· ἀνασυγκροτούν τοὺς ἑαυτούς τους καὶ ἐπιχειροῦν νὰ γίνουν καλύτεροι. Εἶναι στὴ καρδιὰ τῆς καρδιᾶς τους ποὺ πραγματοποιοῦν τὴ μεγάλη μέρα (τὴν ἐπανάσταση). Εἶναι πρὸς αὐτὸ τὸ ὀχυρὸ τῶν προκαταλήψεων ποὺ ἡ κοινωνικὴ ἐπανάσταση τοὺς ὁρίζει νὰ ἐπιτεθοῦν. Εἶναι ἡ δική τους βούληση ποὺ ζητᾶ νὰ τοὺς βοηθήσει νὰ γίνουν κάτι καινούριο.
Αὐτὴ ἡ ἐσωτερικὴ ἐπανάσταση, ποὺ εἶναι ἡ πιὸ ἔξοχη προσπάθεια τοῦ ἀτόμου πρὸς τὴν ἀλήθεια καὶ τὴ δικαιοσύνη, εἶναι κατεξοχὴν ἡ ἀκέραιη ἐπανάσταση. Δίχως αὐτὴ δὲν ὑπάρχει πρόοδος. Εἶναι τὸ πρελούδιο τῶν μεγάλων κοινωνικῶν μετασχηματισμῶν, τὸ χωνευτήρι στὸ ὁποῖο θὰ παραχθεῖ ἡ ἀνθρωπότητα τοῦ αὔριο. Πίστεψε ὅτι εἶναι τόσο δύσκολη, ὅτι εἶναι πολὺ πιὸ δύσκολη ἀπὸ τὴν ἐπανάσταση διαμέσου τῆς βίας, καὶ πὼς εἶναι πιὸ γόνιμη σὲ ἀποτελέσματα. Τὸ νὰ ζητᾶς ἀπὸ ἕναν ἄνθρωπο νὰ καταδιώκει τὰ πάθη καὶ τὸν ἐγωϊσμὸ ἀπὸ τὴν καρδιά του, νὰ ἀπαιτεῖς νὰ εἶναι ἀρκετὰ ἀνεκτικός, ὥστε νὰ ὑποδέχεται κάθε εἰλικρίνεια καὶ νὰ ἐξάγει τὴν βαθειά τους ἀλήθεια, εἶναι, δίχως ἀμφιβολία, νὰ ἀπαιτεῖς ἀπὸ αὐτὸν μιὰ προσπάθεια πολὺ μεγαλύτερη ἀπὸ αὐτὴ τῆς ἀναγκαστικῆς εἰσφορᾶς ἢ ἀπὸ τὸ νὰ ἀκούσει ἕνα ρήτορα, ἢ νὰ προσβάλει ἕναν ἀντίπαλο, ἢ νὰ φορέσει ἕνα σύμβολο ἢ νὰ ἀψηφήσει μιὰ ἐξουσία. Μὲ αὐτὴ τὴν ἐσωτερικὴ ἐπανάσταση, ἂς ξεκινήσουμε τὴ μεταμόρφωση τῆς κοινωνίας. Ἡ ἠθικὴ ἐπανάσταση θὰ δημιουργήσει πολὺ περισσότερα ὀφέλη ἀπὸ μιὰ αἱματοβαμμένη ἐπανάσταση τῆς ὁποίας ἡ δικτατορία εἶναι ὁ δηλητηριώδης καρπός. […]

Gérard de Lacaze-Duthiers, “The True Revolutionaries” (1935)


πηγή: https://www.libertarian-labyrinth.org/working-translations/gerard-de-lacaze-duthiers-the-true-revolutionaries-1935/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου