Σάββατο 25 Απριλίου 2020

ὁ πειραματικὸς χαρακτήρας τῆς πίστης

Alexander Maksimovich

[…] Μποροῦμε νὰ κάνουμε τὰ δικά μας πειράματα. Στὴ φυσική, γιὰ παράδειγμα, βλέπουμε ὅτι ἕνας καλὸς ἐπιστήμονας πρῶτα δημιουργεῖ μία ὑπόθεση καὶ ὕστερα αὐτὸς ἢ κάποιος ἄλλος ἐπιστήμονας διεξάγει τὸ πείραμα, γιὰ νὰ ἐπαληθεύσει αὐτὴ τὴν ὑπόθεση. Καὶ ἂν ἐπαληθευτεῖ, ἔπειτα διατυπώνεται καὶ ἀναγνωρίζεται ὡς νόμος ποὺ διέπει τὴ σχέση τῶν φυσικῶν φαινομένων. Ἔτσι ἔχουμε ἀνακαλύψει ὅλους τοὺς νόμους τῆς φυσικῆς. Στὴν πίστη μας ὅλη ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ μᾶς δίδεται σὲ ὑποθετικὴ μορφή. Ξέρετε γιατί; Διότι ὁ Θεὸς εἶναι καλὸς καὶ δὲν θέλει νὰ περιορίσει τὴν ἐλευθερία μας∙ γιὰ νὰ μὴ μᾶς ἐπιβληθεῖ, μᾶς λέει: «Ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν, γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς, πότερον ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἢ ἐγὼ ἀπ’ ἐμαυτοῦ λαλῶ» (Ἰωάν. 7, 17). Δηλαδή, ἂν δεχτεῖτε τὴ διδασκαλία μου, τότε θὰ γνωρίσετε ἀπὸ ποῦ προέρχεται∙ ἀπὸ κάποιον ἄνθρωπο ἢ ἀπὸ τὸν Θεό. Καὶ ἂν εἶναι ἀπὸ τὸν Θεό, θὰ γεννήσει καινότητα ζωῆς. Θὰ παρατηρήσετε ὅτι οἱ ἐντολὲς τοῦ Κυρίου καὶ ὅλα τὰ λόγια Του δίδονται ὡς ὑποθέσεις. Γιὰ παράδειγμα, «σχολάσατε καὶ γνῶτε ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ Θεός» (Ψ. 45, 10). Ἂν προσπαθήσετε νὰ ἡσυχάσετε, ἂν κάνετε τὸ δικό σας πείραμα, τότε θὰ γνωρίσετε ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ Θεός. «Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται» (Μτθ. 5, 4). Ἂν πενθήσουμε, τότε θὰ λάβουμε τὴν παράκληση ἀπὸ τὸν Παράκλητο. Ὅλη λοιπὸν ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ -ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ- μᾶς δίδεται ὡς ὑπόθεση, τὴν ὁποία μποροῦμε νὰ ἀναλύσουμε στὴν ὑποθετική της μορφή, ὄχι γιατὶ δὲν εἶναι ἀληθινή, ἀλλὰ γιατὶ ὁ Θεὸς εἶναι καλὸς καὶ θέλει ἐμεῖς νὰ κάνουμε τὸ πείραμα, νὰ τὸ ἀποδείξουμε στοὺς ἑαυτούς μας καὶ νὰ τὸ καθιερώσουμε ὡς νόμο τῆς ζωῆς μας. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ γίνεται νόμος ζωῆς. Κάνουμε τὸ πείραμά μας, βλέπουμε ὅτι «ἀποδεικνύεται» καὶ συνεπῶς ὁ λόγος Του γίνεται ἀπόλυτος γιὰ μᾶς. Γι’ αὐτὸ εἶναι λάθος νὰ κατατάσσουμε τὴ θεολογία στὶς θεωρητικὲς ἐπιστῆμες. Εἶναι θετικὴ ἐπιστήμη. Ἀκολουθεῖ ἀκριβῶς τὴ μέθοδο τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν, ἀκόμη περισσότερο καὶ ἀπὸ τὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη. […]

Ἀρχιμ. Ζαχαρία (Ζάχαρου), Πλατυσμὸς τῆς καρδίας, ἔκδ. Ἱ. Μ. Τιμίου Προδρόμου Ἔσσεξ Ἀγγλίας 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου