Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013

ἡ ἀστικὴ τοξίνη τοῦ ἐθνικισμοῦ Γ´ μέρος
[…] Ἡ ἄρχουσα τάξη μὲ τὰ κοινωνικά τους ὄργανα, τοὺς πολιτικοὺς καὶ τοὺς διανοούμενους, ἐνόθευσε τὴν ἀγάπη πρὸς τὴν πατρίδα καὶ τὴν ἔκανε ἐθνικισμό, γιὰ νὰ τὴν καταντήση στὸ τέλος σωβινισμὸ καὶ ἰμπεριαλισμό. Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ ἡ ἀστικὴ ἡγεσία χρησιμοποιεῖ εἴτε ναρκωτικά, τὸ νοθευμένο θρησκευτικὸ κήρυγμα, εἴτε διεγερτικά, ὅπως εἶναι ὁ ἐθνικισμός. Τὰ ναρκωτικὰ τῆς ἐξασφαλίζουν τὴν κατοχὴ τῶν παράνομων κερδῶν, τὰ διεγερτικὰ τῆς αὐξάνουν τὰ κέρδη. Ὁ ἐθνικισμὸς εἶναι ἡ πιὸ προσοδοφόρα πηγὴ τῆς καπιταλιστικῆς τάξης.
Ἡ κεφαλαιοκρατικὴ τάξη ποὺ καταπιέζει μιὰ χώρα ἐπεκτείνει τὴ δράση της καὶ σ’ ἄλλες χῶρες κι ἔτσι γίνεται ἕνας διεθνὴς ἀγώνας ἐπικράτησης μεταξὺ τῶν κεφαλαιοκρατικῶν συγκροτημάτων τῶν διαφόρων χωρῶν. Ὅταν ὁ ἀγώνας αὐτὸς φθάση σὲ κρίσιμο σημεῖο, τότε χρησιμοποιεῖται ὁ πόλεμος, γιὰ νὰ κρίνη τὴν τύχη τῶν οἰκονομικῶν συγκροτημάτων. Γιὰ νὰ φέρουν τοὺς λαοὺς σὲ φόρμα νὰ πολεμήσουν, οἱ ἡγέτες τους μεταχειρίζονται τὸν ἐθνικισμό, καλλιεργοῦν τὸν σωβινισμὸ καὶ ὑποθάλπουν τὸ ἔνστικτο τῆς καταστροφῆς κι ἀρπαγῆς μὲ τὸν μιλιταρισμό. Μὲ ὀμορφοστολισμένες ψευτιές, πλαστογράφηση τῆς ἱστορίας καὶ καπηλεία τῆς ἠθικῆς, οἱ λαοὶ ὁδηγοῦνται στὴν πιὸ μεγάλη ἐξαχρείωση, ἔτσι ποὺ νὰ μὴν ὑπάρχει ἔγκλημα κι ἠλιθιότητα, ποὺ νὰ μὴν εἶναι ἱκανοὶ νὰ τὰ πράξουν.
Ἐθνικισμὸς σημαίνει θεοποίηση τῆς πατρίδας καὶ τοῦ κράτους. Ἡ θεοποίηση αὐτὴ εἶναι ὁ συντομώτερος δρόμος πρὸς τὴν ἀποκτήνωση τῶν λαῶν. Μὲ τὸν ἐθνικισμὸ ἡ πατρίδα γίνεται σκοπός, ἀντικείμενο λατρείας, παίρνοντας τὴ θέση τοῦ Θεοῦ. Οἱ Χριστιανοὶ πρέπει νὰ ξέρουν πὼς ὁ ἐθνικισμὸς εἶναι ἐπικίνδυνη μορφὴ εἰδωλολατρίας […].
Τὰ κράτη, τὰ ἔθνη, τὰ σύνορα, οἱ φυλετικὲς διακρίσεις, ὅ,τι ἔχει σχέση μὲ ἐπιθέσεις καὶ κατακτήσεις ξένων ἐδαφῶν εἶναι ἀκατανόητα ἀπὸ χριστιανικὴ πλευρά.
 […] Ὁ ἐθνικισμὸς καὶ τὰ περὶ αὐτόν, εἶναι ἡ τοξίνη ποὺ ἐπιδιώκει τὴν ἀποσύνθεση τῆς ἀνθρωπότητας. […]        


N. Ψαρουδάκης, Χριστιανικὴ ἐπανάσταση - Ἡ φιλοσοφία τῆς ἐπανάστασης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου